Người Mỹ làm đường sắt như nào?

Người Mỹ làm đường sắt như nào?
cách mà người Mỹ xây dựng đường sắt